Els nostres serveis

 icon-envelope FISCAL-COMPTABLE

CONSTITUCIÓ DE TOT TIPO DE SOCIETATS I ASSOCIACIONS.

ALTES D'ACTIVITAT AL REGIM D'AUTÒNOMS.

COMPTABILITAT DE SOCIETATS I AUTÒNOMS.

DECLARACIONS FISCALS TRIMESTRALS I ANUALS.

I.V.A., RENDA, IMPOST DE SOCIETATS.

DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI.

INSPECCIONS FISCALS DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.

ASSESSORAMENT CONTRACTES DE TRASPÀS DE NEGOCI.

OBTENCIÓ DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE SIGNATURA DIGITAL.

RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA AEAT.

 

 icon-truck VEHICLES I CONDUCTORS

MATRICULACIONS.

CANVI DE NOM DE TOT TIPUS DE VEHICLES.

BAIXES DE VEHICLES TEMPORALS O DEFINITIVES.

TARGETES DE TRANSPORT.

RECURSOS CONTRA SANCIONS DE TRÀNSIT.

DUPLICATS PER EXTRAVIO.

 

 icon-briefcase LABORAL

ALTES EMPRESA A LA SEGURETAT SOCIAL.

ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS.

NÒMINES I  LIQUIDACIONS MENSUALS DE SEG.SOCIAL.

ACOMIADAMENTS I CÀLCUL DE FINIMENTS.

CONCILIACIONS PER ACOMIADAMENT O QUANTITATS.

COMUNICATS DE BAIXA PER MALALTIA /ACCIDENT.

INSPECCIONS DE TREBALL.

EMPLEATS DE LA LLAR. ASSESSORAMENT, ALTES/BAIXES.

PENSIONS SEG.SOCIAL O CÀLCUL DE LES MATEIXES.

PRESTACIONS ATUR I SUBSIDIS.

SUBVENCIONS.

ASSESSORAMENT LABORAL

ESTRANGERIA.

 

 icon-file-text JURÍDIC

DIVORCIS-SEPARACIONS.

HERÈNCIES.

RECLAMACIÓ CLAÚSULA SÒL EN PRÉSTECS HIPOTECARIS.

RECUPERACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS.

DESNONAMENTS.

RECLAMACIÓ D'IMPAGATS.

INDEMNITZACIONS PER ACCIDENT.

INCAPACITACIONS.

COMPRA-VENDES.

MODIFICACIONS CADASTRALS.

DONACIONS.

 

 icon-home IMMOBILIÀRIA

PISOS, CASES, LOCALS I GARATGES PER A LLOGUER O VENDA.

PUBLICITAT EN INTERNET.

 

 icon-hospital ADMINISTRACIÓ DE FINQUES I COMUNITATS DE PROPIETARIS

CONSTITUCIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS I GESTIÓ.

COBRAMENT I GESTIÓ DE LLOGUERS.

CONTRACTES DE LLOGUER I REGISTRE DE FIANCES.

AVAL-LLOGUER.

GESTIÓ DE SUBMINISTRES (AIGUA, LLUM, GAS)

LIQUIDACIÓ IMPOST DE TRANSMISIONS PATRIMONIALS.

 

 icon-pencil ASSEGURANCES

PER A LA LLAR.

VEHICLES.

COMUNITATS.

SALUT.

AUTÒNOMS.

RESPONSABILITAT CIVIL.

 

 icon-folder-open LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

INSCRIPCIÓ DELS FITXERS A  L' AGÈNCIA ESPANYOLA.

DOCUMENT DE SEGURETAT I CONTRACTES DE CONFIDENCIALITAT.

AUDITORIES L.O.P.D.